bình phun nước

  1. D

    Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bình phun nước

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU BÌNH PHUN NƯỚC Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu bình xịt nước được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số...
Top